skip to Main Content

Krav

Mer långtgående regler än EU-ekologiskt. Särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Varan är odlad/framställd utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller GMO. Djur ska kunna bete sig naturligt och får ekologiskt foder. Unikt för KRAV är också regler för butik, restaurang och klimat. Kontroll och certifiering utförs av oberoende certifieringsbolag.

www.krav.se

EU-ekologiskt

Regler och kontroll av ekologiskt producerat som gäller i hela EU enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Reglerna omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring av ekologiska produkter. Minst 95 procent av produktens innehåll har producerats ekologiskt. Många EU-länder har egna officiella märkningar som i praktiken har samma kriterier.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic

Bra miljöval

Naturskyddsföreningens märkning. Finns för flera olika områden och produkter, därför skiljer sig de specifika kraven i kriterierna åt. Men kriterierna bygger alla på samma grundidéer: Spara på naturresurserna, den biologiska mångfalden och människans hälsa får inte hotas samt att material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.

www.naurskyddsforeningen.se

Svanen

Nordens officiella miljömärkning. Svanen granskar varors miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall eller återvinning. Utöver klimat- och miljökrav ställs även krav på produktens funktion och kvalitet. Certifierar även företags verksamhet i sin helhet som tryckerier, biltvättar etc.

www.svanen.se

Demeter

Svenska Demeterförbundet är en ideell konsumentförening som kontrollerar biodynamisk odling i Sverige. Växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Motsvarande organisationer finns i mer än 20 länder. Reglerna är de strängaste som finns inom ekologisk odling. Det internationella märket till vänster, det svenska till höger.

www.demeter.nu

I love eco

ICAs egna ekologiska varumärke på mat, textil och jord. Alla produkterna uppfyller kraven för EU-ekologiskt. Vissa produkter uppfyller de strängare kriterierna från Krav. Produkterna är KRAV-märkta eller märkta med EU-ekologisk. Allt kött är KRAV-märkt och producerat i Sverige.

http://www.ica.se

Änglamark

Coops miljömärkning har fokus på miljö och ekologiska produkter. Alla Änglamarks produkter ska antingen ha Kravmärkning eller EU:s miljömärkning. Finns på allt ifrån kött till sallader och grönsaker till blöjor och barnvård i Coops affärer. Enligt Coop är Änglamark Sveriges största ekologiska sortiment med cirka 400 olika produkter.

www.coop.se

Garant

Garant är ett varumärke från Axfood. Garant Eko är en märkning för ekologiska livsmedel som är certifierade antingen genom genom KRAV eller EU-ekologiskt. Lanserades 2009 och har en egen hemsida där konsumenter diskuterar och betygsätter produkterna och får svar från Axfood.

http://www.tyckomgarant.se/

Ecolabel

Ecolabel eller EU-blomman som den också kallas är EU:s gemensamma officiella miljömärkning. Ecolabels kriterier liknar de som Svanen har. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv och de ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kriterier och märkning finns idag för drygt ett trettiotal produktområden – allt ifrån skor, hygienprodukter och tv-apparater till hotell.

ec.europa.eu/environment/ecolabel

FSC

Forest Stewardship Council ställer ekologiska, sociala och ekonomiska krav på skogsbruk och plantager. Skogsägare kan certifieras. Man kontrollerar även av de som deltagit i framställningen. Märket finns på byggmaterial, trämöbler, papper, trycksaker, grillkol mm. Idag den enda oberoende certifieringen för skog.

www.fsc-sverige.org.

Bl a Naturskyddsföreningen har pekat på allvarliga brister hos FSC och anser att det krävs stora förbättringar (sök på naturskyddsforeningen.se och se wikipedia för länkar).

Fairtrade

En oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Garanterar odlaren ett minimipris för råvaran och kontrollerar att arbetskraft får avtalsenliga löner och bra arbetsvillkor. Fairtrade är ingen ekomärkning men ekologisk produktion garanterar ett extra påslag vilket blir ett incitament för ekologisk produktion. Fairtrade anger att 30–50% av produkterna är ekologiska (uppgifterna varierar).

www.fairtrade.se

Svenskt sigill

Har inte något alls att göra med ekologisk produktion. Men LRF:s kommunikation kan ge ett sådant intryck och många tror att det är en ekomärkning. Märkningen visar att produkten  är svensk och uppfyller svensk lagstiftning men i vissa fall är kraven högre än lagkraven. Utan tvekan bidrar man till att minska de negativa effekterna med konventionell produktionen. Det finns specialinriktade tillval: Klimatcertifierad, Naturbeteskött och Geografiskt ursprung. Märkningen ägs till 100% av LRF genom dotterbolag.

www.sigill.se

Nyckelhålet

Inga ekologiska kriterier alls. Livsmedelsverket införde märket 1989 och visar genom det vad verket tycker att vi borde äta. Uppges bygga på den senaste forskningen. Man kan lugnt säga att alla inte håller med. 2.500 varor är märkta vilket är en en tiondel av livsmedelsmarknaden.

www.slv.se

Kaprifolkött

Kaprifols gårdar är belägna i Bohuslän och Dalsland. Köttet är ekologiskt producerat och KRAV-märkt. Kaprifolkött säljs i egen butik och i ett antal andra butiker. Man säger sig leverera närodlat så att köttet säljs i butiker nära gårdarna.

www.kaprifolkott.se

Äkta vara

En oberoende förening som märker varor utan tillsatser. Inga E-nummer (förutom bakpulver och fruktpektin). Inga aromämnen förutom extrakt. Inga industriella ingredienser. Inga tillsatta vitaminer eller näringsämnen. Ingen märkning av råvaror som är naturligt fria från tillsatser, t ex fisk, kött, frukt och grönsaker.

www.aktavara.org

Svenskt kött

Inte kopplat till ekologisk produktion på något sätt. Inga kriterier alls förutom att köttet kommer från ett djur som är fött, uppfött, slaktat, förädlat och förpackat i Sverige. Märkningen är framtagen av branschorganisationen Svenskt kött tillsammans med Axfood, Bergendahls, Ica, KF.

www.svensktkott.se

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil är en sammanslutning av aktörer från hela kedjan hos palmoljeindustrin, från odling till handel. Odlingen av palmolja är kopplad till mycket stora miljöproblem. RSPO arbetar för en hållbarare odling.

greenpalm.org

Märkningen kritiseras bl a för att den bara visar att någon i produktionskedjan arbetar inom RSPO. Inte att produkten som märket sitter på har odlats odlats hållbart. RSPO arbete anses bestå mer av idéer än resultat (sök RSPO på wikipedia för länkar).

TCO certified

Hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. TCO var först i världen med miljökriterier för smartphones.

http://tcodevelopment.se/tco-certified/

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning och affärsmetoder.

http://www.rainforest-alliance.org/sv

Organisationen har fått kritik för att ställa för låga krav och vara ”ett billigt sätt att få del av den etiska marknaden”. Kaffe med endast 30% certifierade bönor bär märket. (se wikipedia för länkar)

UTZ certified

Ett märke som i Sverige finns på kaffe från bl a Löfbergs Lila, Classic Kaffe och Icas eget varumärke. Certifieringen kräver att producenten följer en uppförandekod med sociala och miljömässiga kriterier. 

www.utzcertified.org

Påminner till en del om Rättvisemärkt men är inte alls lika långtgående. Kritiseras bl a för att man inte har garanterade minimipriser för odlarna. Har kallats ”Fairtrade light”. (Se wikipedia för länkar)


Märkningar av fisk och fiskprodukter

MSC

Marine Stewardship Council certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. Man bedömer status av fiskbestånd, åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan samt ställer krav på goda arbetsförhållanden. MSC etablerades 1997 av Unilever och Världsnaturfonden men är numera oberoende. Stöds av ett stort antal välgörenhetsorganisationer och företag runt hela jorden.

http://www.msc.org/sv

Märkningen har utsatts för kritik för att vara för frikostig med certifikat men den samlade bilden är att  systemet succesivt förbättras och att det trots allt är det mest tillförlitliga systemet som finns. (Källor: Sveriges Radio 12-05-14 samt fiskejournalen.se 12-05-18)

ASC

ASC är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC grundades 2009 av bl a WWF och de första certifierade produkterna på den svenska marknaden, pangasius och tilapia, kom ut under 2012 och 2013. Sedan 2015 finns även certifierad tropisk räka och lax.

www.asc-aqua.org

Certifieringen av räkor har utsatts för kritik av bl a Naturskyddsföreningen som menar att man underskattar miljöproblemen med räkodlingar (källa: naturskyddsföreningen.se, scampi.se).

Friend of the sea

Certifiering och marknadsföring av fisk och skaldjur från hållbart fiske och hållbart vattenbruk. Certifierar både fiske och odling av fisk och skaldjur. Har sina rötter i Earth Island Institute, NGO som drev arbetet med att delfiner inte skulle fångas och dö i tonfisknät. Kriterierna liknar de för MSC och ACS. Märkningen är inte etablerad i Sverige men har dykt upp på till exempel jätteräkor från Stilla Havet.

www.friendofthesea.org/SE/

WWF och Greenpeace har kritiserat Friend of the Sea för brister i transparens och för att ha certifierat fiske av tonfisk som inte uppfyller kraven (källa Naturskyddsföreningens nätforum, Wikipedia med länkar till referenser).

Krav

Kravmärket tas upp här en gång till. Märkningen ger en bra vägledning för konsumenter som vill köpa fisk och fiskprodukter som fångats och producerat på på ett hållbart och ekologiskt sätt. T ex har Krav och den norska systerorganisationen Debio utvecklat regler för odling av laxfiskar vilket gör att man kan köpa Kravmärkt odlad lax från Norge. Krav har också regler för vildfångad fisk och skaldjur med krav på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske. Kravmärkningen har gränsvärden för innehåll av skadliga miljöföroreningar vilket andra märkningar inte har (källa: nyttigfisk.se).

www.krav.se


Märken som finns på utländska produkter

Debio

Debio kontrollerar och godkänner ekologisk produktion i Norge. I Norge är begreppet ”ekologiskt” (økologiskt) skyddat och kopplat till ett offentligt regelverk – økologiforskriften. Debio har egna regler på de områden som inte finns i ”forskriften”. Reglerna är utvecklade tillsammans med Krav.

www.debio.no

Ø-märket

Ø-märket är en ekologisk märkning från Danmark. Märket kontrolleras av Danmarks centrala livsmedelsmyndighet. Motsvarar de krav som gäller för EU-ekologiskt.

www.foedevarestyrelsen.dk

Luomu

Luomu – valvottua tuotantoa – kontrollerad ekoproduktion, eller Solmärket, är den finska ekologiska märkningen. Finska myndigheter kontrollerar producenter, förädlare, återförsäljare och importörer av livsmedel. Minst 95 procent av innehållet måste vara ekologiskt. GMO är inte tillåtet.

www.luomi.fi

Bio-siegel

Tysklands officiella ekomärke sedan 2001 med kriterier som motsvarar EU-ekologiskt. Tyskland har en historia av fler märkningar, bl a Bioland, Demeter, Naturland och Der Blaue Engel varav flera haft mer långtgående krav. Men Bio-siegel har haft stor framgång som märkning och dominerar nu med mer än 70.000 märkta produkter. 

www.bio-siegel.de

Soil Association

Soil Association certifierar ekologiska produkter och är den största märkningen för ekologiska varor i Storbritannien. Den finns för livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter. Minst 95 procent ska vara ekologiskt innehåll och det är fritt från GMO. 

http://www.soilassociation.org/

Eko keurmerk

Eko quality mark är en ekologisk märkning från Nederländerna. Minst 95 procent av varans innehåll måste vara certifierad. Kontrolleras av en icke vinstdrivande organisation.

http://www.eko-keurmerk.nl/

Agence Biologique

Den officiella franska eko-märkningen sedan 1985. Följer EU:s riktlinjer. Produkter ska innehålla minst 95% ekologiskt producerade råvaror och vara producerade inom EU.

http://www.agencebio.org

USDA Organic

USDA Organic Certified är USA:s ekomärkning och förekommer sedan EU och USA år 2012 träffade en överenskommelse om ekologisk produktion. USA:s regering står bakom. ”100 percent ecologic” och ”Ecologic” (95% ekologiskt). 70% ekologiskt i processade varor. GMO är inte tillåtet.

www.ams.usda.gov

Resor och transporter

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Textil

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Frukt

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus le

us leo.

Fisk

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Back To Top