skip to Main Content

Naturvårdsverket

Vi fick förtroendet att skapa den interna och externa kommunikationen när Naturvårdsverket skulle omorganiseras. Från att ha varit en traditionell expertorganisation skulle man bli en modern organisation där medarbetarna använder sin expertis i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi föreslog att bygga på begreppet ”tillsammans” och presentera ett antal medarbetare och deras kompetens. Men också hur de såg på sig själva, vad som var viktigt för dem och hur de ville bidra med sin kunskap i samarbete med andra.

Copy: Per Aronsson. Tillsammans med Soya Kommunikation.


O M O R G A N I S A T I O N  –  T I L L S A M M A N S


N A T U R U M

Naturrum är informationcentra som ligger i anslutning till nationalparker på cirka 30 platser runt om i Sverige. Vi fick uppdraget att sprida information och locka fler besökare. På temat ”välkommen till verkligheten” skapade vi vykort där besökarna själva spred budskapet om att enkla naturupplevelser kan vara någonting stort. Korten kunde postas på plats.


N A T U R V Å R D S V E R K E T S   V Ä R D E G R U N D

Kommunikativ idé och visuell profil till Naturvårdsverkets värdegrundsarbete. Processen pågick i ett år och avslutades med ett event där femhundra medarbetare deltog. Med ljus och AV-teknik skapade vi ett rum som kunde fungerade både för intima gruppdiskussioner, workshops och stora presentationer.


N A T U R E N S   Å R

wave_timeline_7cm_72dpi

Profil och hemsida – Naturens år

Grafisk profil och hemsida till Naturens år. Ett nätverk av myndigheter och intresseorganisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset. Varje år väljer nätverket ett tema. 2012 var temat ”Hav och vatten” och 2013 ”Uteåret”.

Back To Top