skip to Main Content

MDR_anim_648d

Mälardalsrådet

I Mälardalsrådet samverkar alla kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. Framförallt driver man tre verksamheter: Infrastruktur (En bättre sits), kompetensförsörjning (Stjärnbildning) och konkurrenskraft (Benchmarking Regions). 

Uppdraget var att skapa logotyp och profil som också skulle fungera för verksamheterna som man kallar ”processer”. Lösningen blev att signalera rådets önskan om att skapa dynamik mellan olika områden och över politiska gränser. Logotypen byggs upp av grafiskt igenkännbara delar som kan transformeras och bli till till ”processernas” egna underordnade logotyper med bibehållen identitet.

I samarbete med Soya Kommunikation.


L O G O T Y P E R


G R A F I S K   P R O F I L


P R O D U K T I O N   P R I N T


K O N C E P T  &  R U M S G E S T A L T N I N G   E V E N T S

Back To Top